OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Općina Sirač formirana je 29. 12. 1992. godine donošenjem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 90/92). Sjedište Općine je u naselju Sirač, a mjesna samouprava je organizirana kroz 11 mjesnih odbora u 9 naselja (naselje Sirač ima tri mjesna odbora).

 

    

 

Grb i zastava Općine Sirač

 

 

Zgrada Općine Sirač


(Broj pregleda: 61005)